4.25.2008

Monkey - 8"x8"

 monkey still life, realism